Confuso Deurne

ALGEMENE VOORWAARDEN CONFUSO v.o.f.
Gevestigd aan de Stationsstraat 32A, 5751 HE Deurne
Postadres: Stationsstraat 32 A, 5751 HE Deurne

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70490015 | BTW nr. NL858340835B01

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5. Levering en termijnen
Artikel 6. Kwaliteit, conformiteit en garantie
Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht
Artikel 8. Facturatie en betaling
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Vrijwaring
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door CONFUSO aan koper tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte.

2. Bescheiden: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door koper en/of CONFUSO aan de andere partij ter beschikking gestelde stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door CONFUSO vervaardigde schriftelijke werken.

3. Consument: de koper die bij het aangaan van een overeenkomst met CONFUSO niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan CONFUSO opdracht geeft tot leveren van diensten, het verrichten van werkzaamheden of die goederen van CONFUSO afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met CONFUSO in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

5. Partijen: CONFUSO en koper gezamenlijk.

6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

7. CONFUSO: de wederpartij bij de overeenkomst met koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door CONFUSO uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn .

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van CONFUSO, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door CONFUSO uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door CONFUSO gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat CONFUSO onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CONFUSO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met CONFUSO in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CONFUSO vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. CONFUSO behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van CONFUSO zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan CONFUSO opgegeven maten, hoeveelheden, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop CONFUSO haar aanbieding baseert.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht CONFUSO niet tot het leveren van een gedeelte van de zaken, werkzaamheden of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering.

5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van CONFUSO zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met CONFUSO eerst dan tot stand:

a. Ingeval van een bestelling via de webshop: op het moment dat de koper het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling met succes heeft afgerond;

b. Indien door CONFUSO een offerte werd verzonden: op het moment dat de koper de offerte van CONFUSO schriftelijk aanvaardt;

c. In alle overigen gevallen: op het moment dat CONFUSO een order schriftelijk aanvaardt, respectievelijk bevestigt.

2. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

Artikel 5. Levering en termijnen

1. Leveringen met een waarde tot € 450,00 geschieden aan een door de koper opgegeven afleveradres. De kosten met betrekking tot het transport c.q. de verzending van de zaken zijn rekening van de koper. CONFUSO zal deze kosten duidelijk in het aanbod vermelden. Internationale leveringen met een waarde tot € 450,00 geschieden EXW (EX Works – Incoterms 2010) in de vestigingsplaats van CONFUSO.

2. Bij leveringen met een waarde groter dan € 450,00 neemt CONFUSO de kosten voor transport en verzending voor haar rekening. De koper dient zelf zorg te dragen voor een eventuele (aanvullende) transportverzekering. Internationale leveringen met een waarde groter dan € 450,00 geschieden CPT (Carriage Paid To – Incoterms 2010) aan het bij de bestelling opgegeven adres van de koper.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gaat het risico met betrekking tot de zaken over op de koper op het moment dat de zaken door CONFUSO aan de eerste vervoerder zijn afgegeven.

4. In afwijking van lid 3 geldt voor de overeenkomst met een consument dat het risico van de zaken op de consument overgaat op het moment dat deze door de consument in ontvangst zijn genomen.

5. Indien CONFUSO gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan CONFUSO ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien CONFUSO een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper CONFUSO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CONFUSO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. CONFUSO is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt ten gevolge van levering na de overeengekomen termijn.

7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt CONFUSO zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na aanvang van de opslag zal de koper CONFUSO in staat stellen de zaken alsnog te leveren.

8. Indien de koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de koper van rechtswege in verzuim en heeft CONFUSO het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. CONFUSO is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

9. CONFUSO behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Kwaliteit, conformiteit en garantie

1. CONFUSO ziet er op toe dat alle door haar te geleverde zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hieraan in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.

2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door CONFUSO te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

3. Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij CONFUSO. De koper is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken, zichtbare gebreken binnen 8 dagen schriftelijk te melden. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 2 maanden na levering, schriftelijk aan CONFUSO te worden gemeld.

4. Onverminderd de rechten die de wet aan de koper toekent, verleent CONFUSO garantie op alle door haar te leveren zaken voor de duur van ten minste 24 maanden na levering. Onder deze garantie vallen uitsluitend eventuele productiefouten waardoor het product niet deugdelijk is, doch niet normale slijtage, valschade, schokschade, waterschade, schade als gevolg van slecht onderhoud, verwaarlozing, onjuiste montage of montage op zaken die daarvoor niet geschikt zijn, schade door onjuist gebruik of gebruik in strijd met de voorschriften, schade door het gebruik van (agressieve) schoonmaakmiddelen, schade door de zaak bloot te stellen aan (te) hoge temperaturen en gebruiksschade zoals krassen, stoten, deuken of een afgesleten toplaag. Ieder recht op garantie vervalt op het moment dat de koper de zaak zonder schriftelijke toestemming van CONFUSO aanpast, repareert of aan laat passen c.q. repareren. Geen garantie wordt verleend op tweedehands zaken.

5. CONFUSO verleent geen garantie op door de koper op maat bestelde zaken alsmede elektrische onderdelen. Indien door CONFUSO geleverde zaken een houdbaarheidsdatum kennen, vervalt ieder recht op garantie na verloop van de houdbaarheidsdatum. De toepasselijkheid van een houdbaarheidsdatum zal duidelijk in het aanbod worden vermeld.

6. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij CONFUSO in geval van gebreken de zaken, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de koper gerechtigd de ondeugdelijke zaken te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is, in onderling overleg, ook mogelijk dat de koper de artikelen behoudt en CONFUSO een gedeelte van het aankoopbedrag aan de koper vergoedt.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht

1. Indien er sprake is van een koop op afstand zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste 14 kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop op afstand is in dat geval pas definitief als 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren.

3. De consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door CONFUSO binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. CONFUSO zal daartoe een herroepingsformulier op haar website ter beschikking stellen. Het ingevulde herroepingsformulier dient te worden verstuurd per e-mail aan info@confuso.nl.

4. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal CONFUSO het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 kalenderdagen terugbetalen.

5. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 kalenderdagen retour te zenden aan CONFUSO. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

6. Onze ijstaarten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.

Artikel 8. Facturatie en betaling

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door CONFUSO aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. CONFUSO is gerechtigd facturen digitaal te verstrekken.

2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

3. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke CONFUSO maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,00. Voor consumenten geldt een percentage van 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door CONFUSO gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen van CONFUSO en de verplichtingen van de koper jegens CONFUSO onmiddellijk opeisbaar.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, vervolgens van opengevallen en lopende rente en tot slot van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door CONFUSO geleverde zaken blijven eigendom van CONFUSO tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CONFUSO uit hoofde van enige met CONFUSO gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van CONFUSO mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

3. Indien de koper (mede) uit door CONFUSO geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor CONFUSO en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor CONFUSO totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; CONFUSO heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van CONFUSO. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper CONFUSO hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van CONFUSO bevinden, behoudt CONFUSO zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die CONFUSO uit welke hoofde dan ook nog jegens de koper mocht hebben.

6. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van CONFUSO te (doen) houden.

7. De koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan CONFUSO op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra CONFUSO zulks wenst, door koper aan CONFUSO stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van CONFUSO tegen de koper.

8. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CONFUSO gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt CONFUSO de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enz.

2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van CONFUSO ongeacht of aan de koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CONFUSO niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De koper is aan CONFUSO per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare, forfaitaire boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3. De koper moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen de door CONFUSO gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de koper aan CONFUSO een boete verschuldigd van € 250,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1. Indien de koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is CONFUSO, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend

schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts is CONFUSO gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a. de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

b. de koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van de koper wordt geliquideerd;

d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de koper wordt overgenomen;

e. de koper zijn huidige onderneming staakt;

f. buiten toedoen van CONFUSO op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de koper beslag wordt gelegd, dan wel indien de koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3. Bedragen die CONFUSO vóór de ontbinding aan de koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen CONFUSO reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de koper aan CONFUSO verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Indien de koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is CONFUSO gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Hiertoe is CONFUSO eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien CONFUSO aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CONFUSO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CONFUSO kunnen worden toegerekend.

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. CONFUSO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade welke voortvloeit uit een door CONFUSO geleverd, gebrekkig product.

3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van CONFUSO.

Artikel 13. Vrijwaring

1. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid voor de door of namens hem opgegeven informatie en gegevens, gemaakte en aan CONFUSO verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. CONFUSO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door of namens de koper.

2. De koper vrijwaart CONFUSO voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door CONFUSO geleverde producten en/of bewerkte materialen. Voorts vrijwaart de koper CONFUSO voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens koper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 14. Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie CONFUSO voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor CONFUSO als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien CONFUSO onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de koper CONFUSO in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van CONFUSO uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

4. Indien CONFUSO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door CONFUSO gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van de voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan.

3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van CONFUSO, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat CONFUSO met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×


Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top